ALGEMEEN

Per 1 augustus 2014 is de verplichte maatschappelijke stage komen te vervallen. De financiering voor de organisatie van de MaS is gestopt per 1 augustus 2015.  Sinds het vervallen van de wettelijke verplichting is het aan de school zelf om de maatschappelijke stages voort te zetten. Kiest een school ervoor om MaS voort te zetten, dan kunnen deze uren meetellen als onderwijstijd. Hiervoor heeft de overheid een aantal criteria gesteld:
- Scholen zijn vanaf schooljaar 2015/2016 vrij om de MaS voort te zetten als facultatief programmaonderdeel;
- MaS-uren mogen meegerekend worden als onderwijstijd, met een maximum van 30 uur. Uren boven de 30 uur mogen niet als onderwijstijd meegerekend worden;
- Voorwaarden om de MaS te vermelden op het diploma zijn:
    o De leerling moet minimaal 30 uur stage lopen;
    o Er moet een stageovereenkomst getekend worden;
    o Het blijft voor leerlingen mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor de MaS.

 

De maatschappelijke stage levert veel partijen iets op: de samenleving, leerlingen, stagebieders én scholen.
Samenleving:
• Contact tussen leerling én degene bij wie de maatschappelijke stage plaatsvindt. Dit heeft positieve gevolgen voor de manier waarop mensen tegen elkaar aankijken.
• Jongeren leren dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt.
• De maatschappelijke stageleerling van nu is de vrijwilliger van de toekomst.
Leerlingen:
• In de praktijk over de samenleving leren.
• Ervaren dat het leuk is of voldoening geeft om iets voor een ander te doen zonder er iets voor terug te vragen.
• In de praktijk leren over het nut van iets doen voor een ander.
Stagebieders:
• Leerlingen doen activiteiten die anders niet gedaan zouden worden, zoals een spelletjesavond in het buurtcentrum of een nieuwe website voor een goed doel.
• Voor individuele personen levert de maatschappelijke stage een extraatje.
• Meer belangstelling voor vrijwilligerswerk. Jongeren van nu zijn de vrijwilligers van morgen.
Scholen:
• Burgerschapscompetenties ontwikkelen bij leerlingen.
• Netwerk uitbreiden door samenwerking met andere scholen, stagemakelaars en stagebieders. Dit plaatst scholen nog meer in de samenleving.
 
Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

 Een maatschappelijke stage verschilt van andere stages. Waar reguliere stages gericht zijn op de beroepsvorming van leerlingen, richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.


 
GESCHIEDENIS
2.1 Maat-schap: pilot

Het begon allemaal in het schooljaar 2008-20009 met een pilot vanuit het ministerie van OCW waarin tien Utrechtse middelbare scholen, gemeente Utrecht en de Vrijwilligerscentrale Utrecht samenwerkten om de verplichte maatschappelijke stage stadsbreed af te stemmen en te onderzoeken welk samenwerkingsmodel voor Utrecht tot goede resultaten kon leiden.
In dit schooljaar zijn deze scholen aan het werk gegaan om voor in totaal 1949 leerlingen, tweederde van het totaal aantal mas-leerlingen,  de maatschappelijke stage op hun school vorm te geven, aansluiting te zoeken bij het curriculum en een organisatie- en begeleidingsmodel op de eigen school uit te denken en uit te voeren.
Daarnaast is door de Vrijwilligerscentrale Utrecht contact gezocht met vele maatschappelijke organisaties om zo een zo breed mogelijk aanbod voor stageplaatsen te kunnen bewerkstelligen.   
De Vrijwilligerscentrale Utrecht fungeert als schakel tussen de projectcoördinatoren van de scholen en de stage-instellingen. Lag de focus in de scholen op de implementatie van de maatschappelijke stage in het eigen schoolsysteem, ontwikkeling van het begeleidingsmodel en de onderwijskundige inbedding, de stage-instellingen waren voornamelijk gericht op de begeleiding van de stagiaires, het ‘puberrijp’ maken van de begeleiders op de stagevloer en de afstemming van de stagewerkzaamheden binnen de instelling. In goed overleg tussen alle betrokken partijen zijn praktische hulpmiddelen als een contract, maatschapkaart en website, ontwikkeld. Een goede investering met het oog op opschaling naar alle Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs en het verhogen van het aantal stage-uren .
2.2 Maatschap+ : Schooljaar 2009 -2010
De Maatschap+ heeft in Utrecht een pionerende taak op zich genomen . De tien deelnemende scholen gingen graag samen verder en stonden open voor uitbreiding met andere Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs, die ook binnen het ontwikkelde model mee wilden doen. In dit schooljaar bestond het Utrechtse samenwerkingsverband uit 16 scholen en zijn er voor 2343 leerlingen stageplaatsen beschikbaar gesteld. 
Tevens is er het afgelopen jaar een CIP platform (communicatie- en  informatieplatform) opgericht welke zich heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem. Met dit systeem kunnen scholen hun leerlingen volgen, stages eenvoudiger worden aangeboden, veranderingen makkelijker worden doorgevoerd, en verschillende data simpel worden bijgehouden.
Daarnaast zijn er afgelopen jaar meerdere trainingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Voor deelnemende scholen (waarbij onderlinge uitwisseling van expertise centraal stond), maar ook voor de stage instellingen (waar vooral werd geïnventariseerd welke behoeftes er lagen en hoe daarop kan worden ingespeeld met bijvoorbeeld een training als: Puberproof.
Komend schooljaar zal het samenwerkingsverband Maatschap+ zich weer verder uitbreiden en doorgaan met het implementeren, coördineren en ontwikkelen van de Maatschappelijke stages.


 
HET NETWERK MaS Utrecht

3.1 Betrokken partijen

Binnen het Netwerk MaS Utrecht werken de volgende partijen samen:

• De scholen
Amadeus Lyceum
De Passie
Gerrit Rietveld College
Globe College
Internationale Schakelklassen
Leidsche Rijn College
St. Bonifatius College
St. Gregorius College
Stebo College
Trajectum College
Unic
Utrechts Stedelijk Gymnasium
Via Nova College

• Gemeente Utrecht

• Vrijwilligerscentrale Utrecht
Draagt de coördinerende verantwoordelijkheid + fungeert als ‘’makelaar’’.

Impressie
» Toon alle foto's » Toon alle video's